CrossOvernieuws

december

27.12.12

De balans opmaken
Na zes jaar werken aan economische zelfstandigheid voor jongeren met een beperking, maakt CrossOver de balans op. Wat is er gebeurd? Hoe heeft CrossOver samen met partijen ingezet op een andere denk- en handelwijze bij jongeren en hun ouders, professionals in onderwijs en zorg, en bij werkgevers? >

27.12.12

Reactie Cedris op contourennota Participatiewet
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de contouren van de nieuwe Participatiewet worden geschetst. De brief maakt duidelijk dat er echt één regeling komt voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. >

27.12.12

Tips voor begeleiden van studenten met een functiebeperking
AMSTERDAM - Hoe kunt u als docent of studentenbegeleider het best studenten met een functiebeperking begeleiden? De website Studerenmeteenfunctiebeperking.nl biedt u een scala aan tips voor hoe om te gaan met studenten die bijvoorbeeld autisme of dyslexie hebben. >

27.12.12

UWV verandert lengte proefplaatsing
De proefplaatsing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verkort van drie naar twee maanden, waarbij verlenging tot maximaal zes maanden mogelijk is. Deze nieuwe beleidsregel van het UWV gaat per 1 januari 2013 in. >

24.12.12

Participatiewet: meer tijd voor hervorming sociale werkvoorziening
Gemeenten krijgen meer vrijheid om te bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben. Werkgevers moeten hun deuren wijder open zetten voor mensen met een handicap. >

20.12.12

Dagbesteding
Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar versterken? Daar gaat dit informatieblad over. >

20.12.12

MEE publiceert handreiking Passend onderwijs
De komende periode verandert er veel binnen het beleid voor kinderen en jongeren met een beperking. Passend onderwijs is één van de veranderingen waar gemeenten op het terrein van onderwijs mee te maken krijgen. >

20.12.12

Website CrossOver blijft in de lucht
Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver houdt op te bestaan. Wel is er in het laatste jaar veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis gewaarborgd blijft. Dat resulteerde in Kennisconsortium CrossOver, waarvoor al acht organisaties in de gebieden, arbeid, onderwijs en zorg een Intentieverklaring getekend hebben. Voor nu betekent dit concreet dat de website in de huidige vorm in de lucht én actueel zal blijven. Dit geldt ook voor onze social media. Blijf ons dus online bezoeken en hou Twitter en Linkedin in de gaten! >

18.12.12

Arbeidsmarkt project van start
17 december 2012 Er is een arbeidsmarkt project van start gegaan in NL, zie: Ieppeco Zij zijn een nationale pilot aan het doen over een verbeterde samenwerking tussen publiek en privaat voor de doelgroep Wajong, WSW, moeilijk plaatsbaren uit de WWB. Daaruit dient een definitieve aanpak te komen, die door iedere partij gebruikt kan gaan worden (flexibel te gebruiken raamwerk). >

18.12.12

De beperking van de huidige arbeidsmarktopinie
Wat betekent een flexibele arbeidsmarkt voor mensen die juist behoefte hebben aan routinematig werk? Hoe kan Leven Lang Leren worden vormgegeven om ook mogelijkheden te bieden aan mensen zonder startkwalificatieniveau? Allemaal vragen die in de verkiezingsstrijd onbeantwoord zijn gebleven. >

18.12.12

Jobcoachprotocol gepubliceerd
17 december 2012 Het document Beleidsregels UWV Protocol Jobcoach 2012 is donderdag 13 december in de Staatscourant gepubliceerd. Het document is op te vragen via de UWV-website onder UWV Zakelijk. >

15.12.12

Nieuw consortium voor kennisdeling over arbeid, onderwijs en zorg
MEE Nederland, CINOP/ Handicap & Studie, Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Vilans, Cedris, AWVN, Blik op Werk en UWV spreken de intentie uit om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van kennisconsortium CrossOver. Daarvoor is gisteren op het stadhuis in Nieuwegein een intentieverklaring getekend. >

14.12.12

Afscheid CrossOver
Het is zover: na zes jaar houdt CrossOver op te bestaan. Om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen was afgesproken dat CrossOver maar voor bepaalde tijd zou bestaan. Vandaag nemen we samen met de mensen met wie we al die jaren met veel genoegen samengewerkt hebben afscheid. Met voorzitter van het bestuur Hans Kamps blikken we terug op zes jaar CrossOver en wethouder Adriani gaat verder in op de grotere verantwoordelijkheid van gemeentes als het gaat over de participatie van jongeren met een beperking en werk. >

13.12.12

Nieuwe brochure: Onbeperkt ondernemen
Hoe kunnen bedrijven profiteren van samenwerking met de sociale werkvoorziening? Cedris heeft samen met De Normaalste Zaak een brochure ontwikkeld vol informatie en inspiratie voor bedrijven die overwegen om te gaan werken met (medewerkers van) SW-bedrijven. >

11.12.12

Meer jongens op speciale scholen
In de periode 2003/’04 – 2011/’12 is het aantal leerlingen op speciale scholen met 30 procent toegenomen. Die toename zit vooral in het voortgezet onderwijs. Met name steeg het aantal jongens in cluster 4 van het speciaal voortgezet onderwijs, dat bedoeld is voor leerlingen die zeer moeilijk opvoedbaar zijn of een ernstige ontwikkelingsstoornis hebben. >

10.12.12

Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs opgericht
Op dinsdag 4 december hebben ouderorganisaties, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), vakbonden, LAKS en sectorraden gezamenlijk het landelijk Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs officieel geïnstalleerd. >

10.12.12

VNG stelt uitgangspunten participatiewet vast
Gemeenten steunen de ambitie van het kabinet om met de nieuwe Participatiewet meer mensen aan het werk te krijgen. Maar ze formuleren daarbij wel een aantal uitgangspunten voor deze nieuwe wet. >

05.12.12

Jeugdzorg onder druk door bezuinigingen
De jeugdzorg komt in 2013 onder druk te staan door bezuinigingen van het Rijk, de provincies en de gemeenten. Daarvoor waarschuwde Jeugdzorg Nederland op 3 december. Arbeidsplaatsen verdwijnen en kinderen komen op een wachtlijst terecht, aldus de brancheorganisatie. >

05.12.12

Liever stimuleren dan stigmatiseren: Geen quotum in Participatiewet
Onderzoek van De Normaalste Zaak onder werkgevers die al mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf hebben, wijst uit dat stimulerings-maatregelen veruit de voorkeur genieten. Dwang levert stigmatisering van arbeidsgehandicapte werknemers op en slechts ‘vluchtige’ arbeidsplaatsen. >

05.12.12

Platform VG juicht aanpakken misbruik PGB toe
Platform VG is het volkomen eens met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) dat misbruik van pgb-geld hard moet worden aangepakt. Door oneigenlijk gebruik en fraude rigoureus aan te pakken, kunnen naar verwachting miljoenen euro’s worden bespaard. >

03.12.12

Successvolle decentralisaties vereisen systematische evaluatie van resultaten
Om de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten effectief te kunnen uitvoeren, dringt Divosa er bij gemeenten op aan te komen tot een systematische evaluatie van resultaten. >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel