CrossOvernieuws

april

29.04.13

Armoede bij mensen met beperkingen
Mensen met beperkingen lopen extra risico’s, risicofactoren komen bij hen vaker voor dan bij andere mensen. Vaker dan voorheen leven mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische bepekringen in armoede, zo lijkt het. Tegelijkertijd weten we weinig van armoede binnen deze specifieke groep en van de gevolgen van die armoede voor hun deelname in de samenleving. Reden om een verkennend onderzoek ‘Armoede bij mensen met beperkingen’ uit te voeren. >

29.04.13

Dove en slechthorende jongeren minder populair
Uit onderzoek van Nina Wolters blijkt dat dove en slechthorende jongeren in het regulier onderwijs minder geaccepteerd worden en minder populair zijn dan horende klasgenoten. Op 27 maart is Wolters op dit onderwerp gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. >

29.04.13

Van Rijn neemt zorgen over de gevolgen voor clienten niet weg
Staatssecretaris Van Rijn zal een aantal voorgenomen bezuinigingen op de langdurige zorg verzachten. Dat lijkt goed nieuws. Maar hoe de voorstellen uitpakken voor cliënten, blijft onduidelijk. Patiënten-, gehandicapten- en seniorenorganisaties maken zich hier grote zorgen over. >

29.04.13

Wereldrecord voor zwemster Marlou van der Kulk op Britse open
Marlou van der Kulk (klasse S14) heeft op de Britse Open internationale zwemkampioenschappen voor gehandicapten een nieuw wereldrecord gezwommen op de 100 meter rugslag. >

26.04.13

Kamerbrief Motie quotum arbeidsgehandicapten
Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW) geven met deze brief schriftelijk aan op welke wijze het kabinet uitvoering zal geven aan de motie Pechtold/Roemer over het arbeidsgehandicaptenquotum, indien deze wordt aangenomen. >

25.04.13

Jorritsma: "Zorgakkoord over rug gemeenten"
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan "echt niet leven" met het zorgakkoord, dat gisteren is gesloten. De gemeenten moeten een deel van de afspraken uitvoeren, zonder dat daar geld tegenover staat, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. >

25.04.13

Nieuwe blog consortiumpartner SBB: Zullen we de kraan 'ns dichtdraaien?
De sociale partners hebben een nieuw sociaal akkoord. Daarbij is de zwakke economie de grootste zorg. Er wordt vooral gesproken over crisismaatregelen, maar er is te weinig oog voor structurele maatregelen. >

25.04.13

Stimuleringsprogramma voor MEE en gemeenten
MEE Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS zijn gezamenlijk een stimuleringsprogramma gestart om de samenwerking tussen MEE en gemeenten uit te breiden en verder te intensiveren. >

24.04.13

Informatiegids Passend Onderwijs
In de informatiegids passend onderwijs vindt u bruikbare informatie voor de zoektocht naar passend onderwijs voor uw kind. >

24.04.13

Kamer: Ouder krijgt zeggenschap in passend onderwijs
Scholen moeten straks verplicht hun plannen voor de ondersteuning en zorg van een individuele leerling laten goedkeuren door de ouders van het kind. De Tweede Kamer nam 16 april een motie aan van PvdA-Kamerlid Loes Ypma die het kabinet opdraagt dat in het passend onderwijs op te nemen. >

23.04.13

Bonden en werkgevers praten Tweede Kamer bij over Sociaal akkoord
Vanuit de Tweede Kamer zijn veel vragen gekomen over de gevolgen van het Sociaal Akkoord, vooral ook in relatie tot de extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro en de Rijksbegroting voor 2014.Namens de sociale partners kwamen Ton Heerts en Niek Jan van Kesteren in de Kamer een toelichting geven. >

23.04.13

Te weinig aandacht voor WWB-jongeren
Vanaf 1 januari 2012 moeten jongeren tot 27 jaar voordat ze een WWB-uitkering aanvragen eerst zelf vier weken actief op zoek naar werk. Vanaf 1 juli 2012 moeten ze in die vier weken ook onderzoeken of ze door scholing hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. >

23.04.13

Van Wajonguitkering naar zelfstandig nationaal trailerchauffeur
Jeffrey Bogaerts is een 24-jarige jongeman woonachtig in 's-Gravendeel die weet wat hij wil; op de vrachtwagen bij een maatschappelijk/sociaal verantwoord bedrijf! Jeffrey heeft in samenspraak met het UWV de mogelijkheid gekregen om via een re-integratietraject bij Reïntegratie & Logistiek begeleid te worden naar passend werk. >

23.04.13

VNG kritisch over gevolgen sociaal akkoord voor gemeenten
De VNG stuurde in een brief aan de Tweede Kamer, het kabinet en de sociale partners een eerste reactie op het Sociaal akkoord. In de afspraken ziet de VNG een belemmering voor de voorgenomen decentralisaties. De VNG wil daarom zo snel mogelijk in gesprek met het kabinet en specifiek de bewindslieden van BZK, SZW en VWS. >

22.04.13

Bestuurlijke aandacht voor invoering zoekperiode jongeren WWB beperkt
Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat gemeenten en UWV een goed begin hebben gemaakt bij de invoering van de nieuwe regels voor jongeren die een WWB-uitkering aanvragen. Ze hadden de organisatie, processen, bijscholing van medewerkers en voorlichting aan het publiek op tijd voor elkaar. >

22.04.13

Intentieverklaring regionale aanpak jeugdwerkloosheid getekend
Woensdag 17 april hebben minister Bussemaker, namens minister Asscher, en Mirjam Sterk als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, in Rotterdam een intentieverklaring ondertekend. >

22.04.13

SP wil snel duidelijkheid huurverhoging gehandicapten
Tweede Kamerlid Paulus Jansen van de SP wil dat minister Stef Blok (VVD) van Wonen en Rijksdienst zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten voor de nieuwe huurverhogingen. Dat staat te lezen op de website van de SP. >

19.04.13

Van WAJONG-uitkering naar zelfstandig nationaal trailerchauffeur
Jeffrey Bogaerts is een 24-jarige jongeman woonachtig in 's-Gravendeel die weet wat hij wil; op de vrachtwagen bij een maatschappelijk/sociaal verantwoord bedrijf! >

17.04.13

Den Haag lanceert Ongehinderd.nl/denhaag
Wethouder Rabin Baldewsingh van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie, lanceerde in Pulchri Studio samen met de directeur van Voorall, Edwin Graafland, een nieuwe website voor Hagenaars met een beperking. >

17.04.13

Uitstel Participatiewet door sociaal akkoord
De Participatiewet wordt een jaar later dan gepland van kracht. De invoering wordt uitgesteld van begin 2014 naar 1 januari 2015. >

16.04.13

Samen voor elkaar: nota transitie sociaal domein gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem gaat onder het mom van 'samen voor elkaar' invulling aan de op handen zijnde transities.Samen voor elkaar is het gemeenschappelijk kader waaruit de gemeente en partners, ondersteuning en activering van burgers in Haarlem zullen organiseren. >

16.04.13

Sociaal akkoord: vier hoofdvragen Cedris
Het sociaal akkoord dat donderdag 11 april is gesloten heeft grote gevolgen, onder meer voor de Participatiewet en SW-bedrijven. Voor Cedris roept het akkoord veel vragen op waarover hopelijk op korte termijn meer duidelijkheid komt.(style="margin:0cm 0cm 10pt") >

15.04.13

Beantwoording Kamervragen over decentralisaties ondersteuning, participatie en jeugd
Lees de antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. >

15.04.13

VNG: Sociaal akkoord grote consequenties voor gemeenten en inwoners
Het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers heeft verstrekkende consequenties voor gemeenten en haar inwoners, laat de VNG in een eerste reactie weten. >

12.04.13

Abvakabo: sociaal akkoord is niet af
Abvakabo FNV is nog niet helemaal tevreden over het sociaal akkoord dat werkgevers, werknemers en kabinet donderdagavond sloten. Het akkoord is niet af, zegt voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo. >

12.04.13

Kabinet en sociale partners eens over sociale agenda arbeidsmarkt van de 21e eeuw
Kabinet en sociale partners zijn het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. >

12.04.13

Sociaal akkoord goed voor werkgevers en arbeidsgehandicapten
Gisteren zijn de sociale partners en de regering tot een Sociaal Akkoord gekomen waarin het veelbesproken quotum geen plek meer krijgt. In plaats van dat werkgevers verplicht worden om 5 procent van hun personeelsbestand te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten, is er nu voor gekozen met vrijwillige afspraken van werkgevers 100.000 banen te gaan realiseren voor deze doelgroep, en nog eens 25.000 banen bij de overheid. >

11.04.13

CBS: Grote rol overheid gewenst bij zorg kwetsbare groepen
De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn, zoals arbeidsongeschikten en ouderen, wordt een grote betrokkenheid van de overheid gewenst. Het voorkomen van een ongezonde leefstijl wordt minder dikwijls als een overheidstaak gezien. >

11.04.13

Quotum van tafel: wat komt er voor terug?
Volgens de Volkskrant is in het sociaal akkoord het quotum ‘uitgeruild’ tegen het behoud van de WW-duur. CG-Raad wil dat werkgevers en werknemers hoe dan ook bindende afspraken maken – bijvoorbeeld binnen cao’s - over het wegwerken van de achterstand die mensen met een beperking hebben op de arbeidsmarkt. Met goede bedoelingen alleen komen we er niet. Harde, niet-vrijblijvende afspraken zijn nodig. >

10.04.13

Kameroverleg toegankelijkheid websites biedt perspectief
Het CDA wil alternatieven voor het internetloket. VVD pleit voor toezicht op toegankelijkheid gemeentewebsites. PvdA wil gebruiksvriendelijke modules die gemeenten moeten gebruiken als basis voor hun website. >

10.04.13

Mensen met een beperking brengen Koningknikkertegels naar basisscholen
Medewerkers van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven) bezorgen een speciale oranje ‘Koningsknikkertegel’ bij alle Nederlandse basisscholen. >

09.04.13

Duizenden thuiszorgmedewerkers bij manifestatie
Rond de 6000 thuiszorgmedewerkers uit heel Nederland zijn zaterdag bijeengekomen op het Haagse Malieveld. Ze hielden een manifestatie tegen de bezuinigingen op de thuiszorg die het kabinet wil doorvoeren. Dat heeft een woordvoerder van de Abvakabo FNV gezegd. >

09.04.13

Leraren niet klaar voor passend onderwijs
Leraren op basis- en middelbare scholen zijn nog lang niet klaar voor de invoering van passend onderwijs. Dat blijkt een onderzoek onder ruim 2.000 docenten van vakbond CNV Onderwijs. >

09.04.13

Staat voor de rechter om AWBZ
Een curator met handelingsonbekwame cliënten daagt de Staat voor de rechter. Door de verhoging van de nieuwe AWBZ-bijdrage komen zijn cliënten in verpleeghuizen in de schulden. Dat meldt de NOS. >

08.04.13

Debat over eigen bijdragen stemt hoopvol
Vorige week vrijdag vond dan eindelijk het debat plaats over de vermogensbijtelling voor eigen bijdragen in de AWBZ. Staatssecretaris Van Rijn bleek goed geluisterd te hebben naar de problemen die zich in de praktijk voordoen. >

08.04.13

Kameroverleg toegankelijkheid gemeentewebsites biedt perspectief
Het CDA wil alternatieven voor het internetloket. VVD pleit voor toezicht op toegankelijkheid gemeentewebsites. PvdA wil gebruiksvriendelijke modules die gemeenten moeten gebruiken als basis voor hun website. >

08.04.13

Vermogensbijtelling AWBZ wordt vermoedelijk aangepast
Het lijkt erop dat de vermogensbijtelling voor mensen die in instellingen verblijven, zal worden verzacht. Zo zal uitgekeerd smartegeld vermoedelijk niet meer meetellen voor de eigen bijdrage. Vanmiddag debatteert De Tweede Kamer hierover en komt er meer duidelijkheid. >

05.04.13

Hoe ziet het kabinet de quotumregeling eigenlijk voor zich?
Om werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, wil het kabinet een verplicht quotum arbeidsgehandicapten inzetten. Wat vindt bestuurlijk Nederland daarvan? We leggen die vraag voor aan een aantal bestuurders. Vandaag is de beurt aan wethouder Mariska ten Heuw van de gemeente Hengelo. >

04.04.13

Overheid zoekt trainees met Wajong/WIA/WSW status
Voor het Rijkstraineeprogramma zoekt de overheid mensen met een arbeidsbeperking die een formele Wajong-, WIA- of Wsw-status hebben. >

04.04.13

Zwolle en Wierden ratificeren VN Verdrag
Twee gemeenten in Overijssel, Zwolle en Wierden, ratificeren op 9 april het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het zijn de eerste Nederlandse gemeenten die deze stap zetten. >

03.04.13

Documentaire over Autisme tijdens Autisme Werelddag
Jeroen, Jeroen, zo heet de tweedelige documentaire die Holland Doc 24 vanavond en morgenavond uitzendt over de autistische Jeroen. Aanleiding voor de documentaire is de landelijke Autismeweek die tot 6 april duurt. >

03.04.13

Interviewreeks over quotum voor arbeidsgehandicapten
Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen, wil het kabinet een verplicht quotum arbeidsgehandicapten inzetten. >

03.04.13

Kamer: laat blinden in het ov op rekening reizen
Blinden en slechtzienden moeten ook in het stads- en streekvervoer hun reis kunnen reserveren, zodat reizen met de ov-chipkaart voor hen makkelijker wordt. >

03.04.13

Meer Wajongers aan het werk
Het initiatief ‘Wajong Werkt’ dat UWV in 2010 heeft opgestart heeft als doel om in 2015 10.000 Wajongers bij bedrijven te plaatsen bij reguliere bedrijven, bijna veertig procent meer dan nu. Bij het programma (zie eerder bericht) zijn bedrijfsleven, belangenverenigingen, gemeenten en vakbonden betrokken. >

02.04.13

Nog voor de zomer 'slim plan' kleine scholen
Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker komt voor de zomer met een plan van aanpak voor kleine scholen. Dit zegt de staatssecretaris in het programma WestBusiness presenteert FRITS!. >

02.04.13

NS onderzoekt problemen van treinreizigers met beperking
Reizen met de trein kan voor mensen met een beperking lastig zijn. Reist u wel eens met de trein en stuit u daarbij op problemen? Begint u er sowieso niet aan, omdat u weet dat u te veel, of onneembare, obstakels tegenkomt? Of gaat het reizen met de trein voor u zonder problemen? De NS wil graag weten wat uw ervaring is met het reizen per trein. >

02.04.13

Passend onderwijs in Denemarken
Hoe zorgt Denemarken dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben goed onderwijs krijgen? En hoe organiseert Denemarken de verbinding tussen onderwijs en zorg voor jeugd? >

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel