CrossOverprojecten

gemeenteraad aan zet

Gemeenten staan aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie van de jeugdzorg, de overgang van de begeleiding uit de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. Ook al zijn de laatste twee decentralisaties controversieel verklaard, het lijkt eerder een kwestie van uitstel dan afstel. De meeste gemeenten gaan dan ook onverminderd door zich voor te bereiden op deze transities.

Ook de invoering van het passend onderwijs heeft gevolgen voor gemeenten. Met de bestaande taken in het kader van onder meer de WMO en de WWB worden gemeenten de komende jaren in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ondersteuning van de jongeren met een beperking. Dat is een complexe opgave, zeker in combinatie met de noodzaak om ook te besparen. Tegelijkertijd bieden de transities ook kansen om tot een betere samenhang in beleid te komen en zo effectiever én efficiënter te zijn. Het bestuursakkoord biedt gemeenten de nodige ruimte om zelf invulling te geven aan de decentralisaties. Dat maakt dat gemeenten grote invloed hebben op de ondersteuning zoals deze jongeren die zullen ervaren. Uw visie doet er voor hen toe.

Het is echter niet eenvoudig om in deze nieuwe taken tot heldere doelstellingen en een samenhangende en krachtige aanpak te komen. CrossOver wil gemeenten hier graag in ondersteunen. En dat kost u niets.

Onze ondersteuning omvat onder meer een ‘elftal’ vragen. Die kunnen u helpen om scherp te krijgen wat u wilt weten over deze jongeren om uw taak als gemeente goed te kunnen vervullen. Over wie hebben we het nu eigenlijk als we praten over jongeren met een beperking? Wie zijn die jongeren in uw gemeente? Wat zijn hun mogelijkheden en wensen? En hoe kunt u hen ondersteunen zodat zij maximaal participeren? Een succesvolle participatievisie is niet gestoeld op vooronderstellingen (waar deze jongeren regelmatig tegenaan lopen) maar op feiten. Deze vragen kunnen u helpen om tot een adequaat beeld van deze doelgroep te komen voordat er besluiten vallen over de doelstellingen en de aanpak. En natuurlijk willen we met deze vragen het debat stimuleren over en met deze doelgroep. Zo’n debat biedt een basis voor een visie op de participatie van deze jongeren, als onderdeel van een brede visie op de participatie van jongeren in het algemeen. Want ook dat is een belangrijke doelstelling van CrossOver: behandel jongeren met een beperking niet als een aparte groep, en zorg dat de ondersteuning die ze nodig hebben als vanzelfsprekend opgenomen is in het reguliere beleid.

Download het document 'de Gemeenteraad aan Zet' of de verkorte versie van het document.

Het is ook goed denkbaar dat u meer informatie wilt als u met elkaar over deze onderwerpen praat. Welnu, dat kan, er is al veel kennis beschikbaar. Van de jongeren, hun ouders en van alle andere betrokkenen hebben we veel geleerd over hoe deze jongeren op een effectieve wijze ondersteund kunnen worden.

Een belangrijk deel van deze kennis vindt u bij de Kennisbank van CrossOver. Ook zijn er op de website van CrossOver tal van handige kennisproducten te vinden, die van pas kunnen komen bij het ontwikkelen van uw visie op de participatie van deze jongeren. Daarnaast staan er op de site http://praktijkvoorbeelden.vng.nl verschillende inspirerende praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten. Die voorbeelden laten zien hoe gemeenten - vanuit het perspectief van deze jongeren - de decentralisaties aanvliegen.

Kortom: de kennis is er. U kunt er gratis gebruik van maken. Wij ondersteunen u graag.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel