CrossOverprojecten

gastdocenten

Includerend lesgeven
Stichting Inclusief Onderwijs

Sinds 2004 geeft de Stichting Inclusief onderwijs colleges over inclusief onderwijs. Zowel bij Pabo's als lerarenopleidingen. U kunt een inleiding aanvragen of een cursus van 4 colleges. Met de Stichting kunt u overleggen over wensen, mogelijkheden en eventuele kosten.

Meer informatie via Trix Grooff: grooff1@hotmail.com of tel. 06-06 50661027

Passend opleiden
Werkgroep passend opleiden van VELON

De werkgroep Passend Opleiden van VELON (Vereniging Lerarenopleiders Nederland) verzorgt gastcolleges, presentaties en workshop over de thema’s passend onderwijs en inclusief onderwijs voor lerarenopleidingen. Uitgangspunt is: goed onderwijs voor alle kinderen, waarbij handelingsgericht werken centraal staat. De werkgroepleden zoeken continu naar een optimale verbinding tussen opleidingen waar toekomstige leerkrachten voorbereid worden op hun vak en de dagelijkse praktijk. Een aantal voorbeelden van presentaties staat hieronder aangegeven. Bijdragen op maat zijn ook mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met (één van) genoemde contactpersonen van de werkgroep.

Mogelijke presentaties
• Passend onderwijs doe je samen
• Samenwerken
• Ouders als partners
• Didactiek versus pedagogiek
• Het talentmodel
• Omgaan met verschillen

Contactpersonen Passend Opleiden: Henk Roelfsema: 06-23356573 of GertJan Boog: 030-2547284 of 06-23878221

Inclusie en participatie
Jacqueline Schoonheim: jacquelineschoonheim@gmail.com of tel. 043-408 1498 06-48 45 1194

Jacqueline Schoonheim spreekt over de veranderende beeldvorming rondom mensen met een beperking, zowel in Nederland als in Amerika en andere landen. Zij bekijkt dit vanuit mensenrechten perspectief. Zij laat mensen zien en ervaren hoe wij de neiging hebben om neer te kijken op mensen die anders zijn, en daarbij hun mogelijkheden beperken. De uitdaging is om in de belevingswereld van mensen met een beperking te kijken, en van daaruit vragen wat nodig is om vooruit te komen. Ze maakt daarbij gebruik van ervaringsdeskundigheid. Jacqueline spreekt vanuit haar achtergrond als docent/onderzoeker en als adviseur bij internationale projecten voor mensen met een beperking. Haar colleges over participatie en inclusie zijn een inspiratie voor studenten van sociaal-agogische en pedagogische opleidingen, maar ook voor studenten van andere opleidingen waarin deze studenten straks in hun werk op één of andere wijze te maken krijgen met (jonge) mensen met een beperking.

Leren leren
Feuerstein Centrum Nederland

Uit de ervaring van het FCN is gebleken dat in het onderwijsveld niet altijd voldoende wordt stilgestaan bij het feit dat niet ieder kind “vanzelf” kan leren. Een IQ score wordt in onderwijsland (en niet alleen daar) nog vaak gezien als een vaststaand gegeven op basis waarvan men kan voorspellen wat de leermogelijkheden van die leerling zijn. Dat je iemand kunt leren leren is veel minder bekend en geen vaardigheid die de meeste leerkrachten bewust in zetten om hun leerlingen te begeleiden. Toch gaan wij er op het FCN van uit dat dit de oplossing is voor leerlingen die niet spontaan van het leeraanbod op school kunnen profiteren. Het zijn de cognitieve vaardigheden, denk- en leervaardigheden, waar het aan schort en die verrassend genoeg geleerd kunnen worden.

Op het Feuerstein Centrum Nederland (FCN) wordt al meer dan 10 jaar gewerkt met kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblemen en ontwikkelingsstoornissen. We werken met mensen met lage gemeten IQ scores, of met juist hoge gemeten IQ scores, het zijn jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis maar zeker ook oudere kinderen.
Het FCN werkt met de Feuerstein methode. Een zeer succesvolle methode om kinderen, maar ook tieners en volwassenen, te leren leren. Het is een manier van werken die door iedere leerkracht gebruikt kan worden en waar niet alleen de leerlingen met leerproblemen plezier van hebben en beter gaan leren maar ook de leerlingen die wel het leeraanbod aan kunnen. FCN kan een presentatie geven bij u op locatie of u komt met een groep studenten) op het FCN langs.

Communiceren zonder gêne
GIPS Training & Advies

GIPS Training en Advies biedt de training Communiceren zonder gêne. Opleidingen kunnen uit het aanbod van lesmodules hun eigen samenstelling kiezen en daarmee de invulling toesnijden op hun eigen behoefte. Studenten zullen na het volgen van deze training beter voorbereid zijn op de omgang met mensen met beperkingen en daardoor wordt een stuk ongemak weggenomen. De training duurt ongeveer 3 uur en bestaat vooral uit praktische oefeningen, spelvormen en informatieoverdracht. Er is veel ruimte om in gesprek te gaan met de trainers. Dit zijn allen ervaringsdeskundigen.
Voor meer informatie neem contact op met Hans Diederen:
Email: hans.diederen@gips-ta.nl of tel.:045-5312058.

Zelfregieversterkend werken voor de (aankomende) professional
MOVISIE

Zelfregie, empowerment, welzijn nieuwe stijl, de nieuwe professional, zelfredzaamheid, zeggenschap, eigen kracht, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid, Eropaf: wie is er niet mee bezig? Maar wat is zelfregie eigenlijk en op welke manier wordt er aan gewerkt?
De samenleving en de politiek vragen steeds meer van burgers dat ze zelfredzaam zijn en actief bijdragen aan de samenleving. Dit uitgangspunt zien we terug in bijvoorbeeld de zorg en in de Wmo, maar ook in de invulling van de drie decentralisaties op de gebieden jeugdzorg, AWBZ en (arbeids)participatie.

Voor de (toekomstige) professional betekent dit een nieuwe rol, een omkering in visie, houding en handelen. Het gaat om levensbreed en integraal werken, samen met andere professionals.

MOVISIE traint (toekomstige) professionals en kan in overleg met hbo-opleidingen workshops op maat maken, passend bij de (voor)kennis en ervaring van de studenten en doelstellingen van de opleiding. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale opleidingen zijn, pedagogische opleidingen en sociaal juridische opleidingen. Neemt u hiervoor rechtstreeks contact op met onderstaande medewerkers van MOVISIE om alle inhoudelijke en organisatorische details te bespreken.

Meer informatie:
Cora Brink: c.brink@movisie.nl of 030 -789 20 68
Anouk Poll: a.poll@movisie.nl of 030 -789 20 99

Jeugdzorg en opvoedingsondersteuning
Inge Sleeboom tel.: 0348-402949

Inge Sleeboom spreekt vanuit haar functie als (ortho)pedagoog, adviseur en haar brede praktijkervaring over alle aan jeugdzorg en opvoedingsondersteuning gerelateerde onderwerpen. Het vertrekpunt van Inge Sleeboom is telkens dat jeugdbeleid niet vóór, maar mét iedereen waarop het betrekking heeft moet worden gemaakt, met inbegrip van de jeugdige en zijn/haar ouders zelf. Doel is ‘meedoen’. Zij kan uitgebreid vertellen over effectieve methodieken om jeugdbeleid, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning vorm te geven, ook wanneer het jeugdigen met een beperking betreft. Centraal staat het welbevinden van de jongere en genoemd doel dat alle jongeren met elkaar behoren deel te nemen aan activiteiten in het (reguliere) dagelijks leven zoals school, werk, sport en andere vrijetijdsbesteding. De precieze insteek van haar bijdrage kunt u in onderling overleg afstemmen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel