CrossOverprojecten

gastdocenten

Thema 1: Het hele personeelsbestand in haar diversiteit

Communiceren zonder gêne
GIPS Training & Advies

GIPS Training en Advies biedt de training Communiceren zonder gêne. Opleidingen kunnen uit het aanbod van lesmodules hun eigen samenstelling kiezen en daarmee de invulling toesnijden op hun eigen behoefte. Studenten zullen na het volgen van deze training beter voorbereid zijn op de omgang met mensen met beperkingen en daardoor wordt een stuk ongemak weggenomen. De training duurt ongeveer 3 uur en bestaat vooral uit praktische oefeningen, spelvormen en informatieoverdracht. Er is veel ruimte om in gesprek te gaan met de trainers. Dit zijn allen ervaringsdeskundigen.
Voor meer informatie neem contact op met Hans Diederen:
Email: hans.diederen@gips-ta.nl of tel.:045-5312058.

Je wordt niet gehandicapt geboren: je wordt gehandicapt gemaakt
Nico Blok: nicoblok@hotmail.com of tel. 06-51159594

Nico Blok spreekt over het machistische denkbeeld in de samenleving over mensen met een handicap (beperking, zo u wilt) en over een alternatief voor dit denkbeeld. Hij gaat hierbij in op vragen als ‘Wat is een beperking?’, ‘Wat is productiviteit?’ en ‘Wat is economie?’. Dit doet hij vanuit zijn ervaringen als mens met een handicap en als Wajonger, en vanuit zijn ervaringen als econoom die afgestudeerd is op Wajongers die regulier werk(t)en. Hij haalt onderwerpen aan als de wijze waarop mensen met een handicap neergezet worden en beeldvorming over mensen met een handicap in het algemeen en over Wajongers in het bijzonder, mede aan de hand van wet- en regelgeving wat betreft Wajongers. Ook zal hij stilstaan bij de succesfactoren uit zijn onderzoek waarom Wajongers wel een reguliere baan bemachtigden en waarom reguliere werkgevers wel Wajongers aannemen. Met dit gastcollege wil hij zijn toehoorders aan het denken zetten over de beperkte en beperkende denkbeelden in de samenleving op gebied van mensen met een handicap.

Thema 2: Oplossingen voor bedrijfsvraagstukken

Duurzame inzetbaarheid van werknemers met chronische gezondheidsproblemen: de rol van HRM en leidinggevenden
Dr. Joke A. Haafkens, Universiteit van Amsterdam, Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies, Tel: 020 525 4199; 020 525 6137. Email: j.a.haafkens@uva.nl

Ruim een derde van de Nederlandse werkenden heeft een chronische aandoening. Veel voorkomende aandoeningen zijn astma, diabetes, depressie en problemen met het gehoor of het bewegingsapparaat. Werknemers met chronische aandoeningen verlaten de arbeidsmarkt eerder dan andere werknemers. Dit heeft negatieve gevolgen, zowel voor deze werknemers zelf als voor hun werkgevers en de economie. Het stimuleren van de blijvende inzetbaarheid van (oudere) werknemers staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Daarom is onderzocht wat HRM en leidinggevenden kunnen doen om werknemers met een chronische aandoening zo lang mogelijk aan het werk te houden. Met de vraag welke preventieve mogelijkheden er zijn om chronisch zieke werknemers duurzaam aan het werk te houden blijken zij niet zo goed uit de voeten te kunnen. Een belangrijke reden die zij zelf daarvoor aangeven is het ontbreken scholing over dit onderwerp. Om die reden hebben de onderzoekers een leergang samengesteld voor HRM en leidinggevenden.

In een workshop kan Joke één of meerdere onderwerpen uit deze leergang behandelen:
1. Determinanten van inzetbaarheid. Bij dit onderwerp zal ingegaan worden op gezondheidsaspecten, het vaststellen van inzetbaarheid, mogelijke interventies en werkaanpassingen.
2. De rol van de arbeidsorganisatie. Bij dit onderwerp worden onder meer de volgende onderwerpen besproken: wet/regelgeving, verhouding HRM, leidinggevende en arbo, rol van HRM (beleid) en HRM instrumenten en interventiemogelijkheden ter bevordering van de inzetbaarheid van chronisch zieke werknemers.

Anders kijken naar werk en mens
Brigitte van Lierop: brigittevanlierop@disworks.eu of tel. 06-51813690

Personeelsvraagstukken en efficiencyvraagstukken van werkgevers kunnen op innovatieve wijze worden aangepakt door ook te denken aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze innovatieve wijzen worden samengevat met de term functiecreatie. Daaronder valt bijvoorbeeld job carving. Dit is een methode om hoger opgeleid personeel efficiënter in te zetten en tegelijkertijd banen te creëren voor lager opgeleide mensen, bijvoorbeeld mensen met een beperking. Deze werkwijze geeft tevens invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen de grote groep mensen met een beperking zitten veel gemotiveerde arbeidskrachten met onbenut potentieel. Op diverse plekken wordt met succes ervaring opgedaan met job carving. Deze workshop geeft een introductie op de methode, toont concrete voorbeelden en geeft een onderbouwing waarom het belangrijk is om dit toe te passen.

Jongeren met een beperking aan de slag. Wat vraagt het van werkgevers?
Dorien Verhoeven: d.verhoeven@signae.nl of tel. 06-46163628

Dorien Verhoeven is vanaf het begin van haar arbeidscarrière gefascineerd geraakt door de impact van werk op het persoonlijk leven en de sociaal - economische positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van werk/ maatschappelijke participatie is een vereiste als het gaat om persoonlijk welbevinden, economische zelfstandigheid en tot zelfs aan een goede gezondheidsbeleving toe. Als werk zo belangrijk is, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren, nu en in de toekomst? Dorien neemt u - vanuit haar brede praktijkervaring - mee in de huidige ontwikkelingen in het arbeidsveld. Mensen met een psychiatrische aandoening en jongeren met een beperking (Wajongers) hebben daarbij haar aandacht. Methodische interventies als SE, IPS en vaardigheidstrainingen als Liberman Modules hebben bijgedragen aan de professionalisering van duurzame arbeidstoeleiding van deze groepen. Aanbodversterking aan de cliëntkant is echter onvoldoende om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verbeteren. Betrokkenheid van werkgevers, oog voor hun belang en een integrale – samenhangende - benadering van de problematiek zijn noodzakelijke voorwaarden voor het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dorien bespreekt het werkgeversperspectief en wat er nodig is om meer jongeren op een duurzame manier in te laten stromen in het bedrijfsleven.

(Arbeids)integratie en de wet
Raad & Respons tel. 070 383 38 18
Wil Verlaan w.verlaan@raadenrespons.nl en Neeltje Huvenaars n.huvenaars@raadenrespons.nl

Raad & Respons draagt kennis aan over wetten, loketten, doelgroepen, voorzieningen en subsidies op het terrein van arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij niet alleen om het daadwerkelijke (re)integratieproces maar om de gehele leefsituatie van betrokkenen. Het gaat over de transitie van school naar werk, de situatie thuis en de keuze voor passend werk. Aan de hand van de dagelijkse praktijk van professionals in stage of toekomstige werkplek wordt wet- en regelgeving vertaald naar de werkvloer. Wat is er en wat kun je er mee? Wat is de bedoeling van de wetgever? Wordt het ook zo uitgevoerd? Wat is de positie van uitvoeringsorganisaties? En op welke manier kan de wetgeving je in contacten met cliënten, dienstverleners en uitvoerders helpen?
Raad & Respons gebruikt voorbeelden van mensen die na ziekte arbeidsongeschikt worden en weer terug moeten naar de arbeidsmarkt. Van mensen die langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om passend werk te vinden. Door aandacht voor de positie van degene die aan het werk moet worden geholpen wordt niet alleen de wetstechnische kennis overgedragen, maar komen ook de omstandigheden van de betrokkene uitgebreid aan de orde. Wat is er nodig aan specifieke voorzieningen en subsidies en wat kan regulier? Hoe draag je bij aan een inclusieve samenleving waar het vooral gaat om het benutten van kwaliteiten in plaats van het focussen op beperkingen en belemmeringen? En waarom is de ene baan wel geschikt voor iemand en de andere niet? Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan zaken als aansprakelijkheid: hoe te voorkomen dat je mensen met functionele beperkingen de verkeerde adviezen geeft, op een niet passende werkplek plaatst of onbedoeld benodigde zorg onthoudt.

Raad & Respons kan gastlessen geven van een of meer dagdelen, modules van enkele dagdelen in een semesterprogramma of workshops voor meerdere groepen/klassen tegelijk. Ze neemt desgewenst ook toetsen af. Ze is actief bij o.a. Fontys Hogeschool, Saxion Deventer, Combo Emonomy, Stichting Opleiding Sociale verzekeringen en diverse kenniscentra. Kijk voor meer informatie op de website van Raad & Respons.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel