CrossOverprojecten

gastdocenten

Thema 1: Hele klantenbestand

Inclusie en participatie
Jacqueline Schoonheim: jacquelineschoonheim@gmail.com of tel. 043-408 1498 06-48 45 1194

Jacqueline Schoonheim spreekt over de veranderende beeldvorming rondom mensen met een beperking, zowel in Nederland als in Amerika en andere landen. Zij bekijkt dit vanuit mensenrechten perspectief. Zij laat mensen zien en ervaren hoe wij de neiging hebben om neer te kijken op mensen die anders zijn, en daarbij hun mogelijkheden beperken. De uitdaging is om in de belevingswereld van mensen met een beperking te kijken, en van daaruit vragen wat nodig is om vooruit te komen. Ze maakt daarbij gebruik van ervaringsdeskundigheid. Jacqueline spreekt vanuit haar achtergrond als docent/onderzoeker en als adviseur bij internationale projecten voor mensen met een beperking. Haar colleges over participatie en inclusie zijn een inspiratie voor studenten van sociaal-agogische en pedagogische opleidingen, maar ook voor studenten van andere opleidingen waarin deze studenten straks in hun werk op één of andere wijze te maken krijgen met (jonge) mensen met een beperking.

Communiceren zonder gêne
GIPS Training & Advies

GIPS Training en Advies biedt de training Communiceren zonder gêne. Opleidingen kunnen uit het aanbod van lesmodules hun eigen samenstelling kiezen en daarmee de invulling toesnijden op hun eigen behoefte. Studenten zullen na het volgen van deze training beter voorbereid zijn op de omgang met mensen met beperkingen en daardoor wordt een stuk ongemak weggenomen. De training duurt ongeveer 3 uur en bestaat vooral uit praktische oefeningen, spelvormen en informatieoverdracht. Er is veel ruimte om in gesprek te gaan met de trainers. Dit zijn allen ervaringsdeskundigen.
Voor meer informatie neem contact op met Hans Diederen:
Email: hans.diederen@gips-ta.nl of tel.:045-5312058.

Thema 2: Ondersteunen en eigen regie

Zelfregieversterkend werken voor de (aankomende) professional
MOVISIE

Zelfregie, empowerment, welzijn nieuwe stijl, de nieuwe professional, zelfredzaamheid, zeggenschap, eigen kracht, zelfhulp en ervaringsdeskundigheid, Eropaf: wie is er niet mee bezig? Maar wat is zelfregie eigenlijk en op welke manier wordt er aan gewerkt?
De samenleving en de politiek vragen steeds meer van burgers dat ze zelfredzaam zijn en actief bijdragen aan de samenleving. Dit uitgangspunt zien we terug in bijvoorbeeld de zorg en in de Wmo, maar ook in de invulling van de drie decentralisaties op de gebieden jeugdzorg, AWBZ en (arbeids)participatie.

Voor de (toekomstige) professional betekent dit een nieuwe rol, een omkering in visie, houding en handelen. Het gaat om levensbreed en integraal werken, samen met andere professionals.

MOVISIE traint (toekomstige) professionals en kan in overleg met hbo-opleidingen workshops op maat maken, passend bij de (voor)kennis en ervaring van de studenten en doelstellingen van de opleiding. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale opleidingen zijn, pedagogische opleidingen en sociaal juridische opleidingen. Neemt u hiervoor rechtstreeks contact op met onderstaande medewerkers van MOVISIE om alle inhoudelijke en organisatorische details te bespreken.

Meer informatie:
Cora Brink: c.brink@movisie.nl of 030 -789 20 68
Anouk Poll: a.poll@movisie.nl of 030 -789 20 99

Eigen kracht conferentie via de Eigen kracht centrale

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Hoe regel je die? En hoe houd je zeggenschap en regie over de aanpak? De Eigen Kracht-conferentie biedt uitkomst. Tijdens een Eigen Kracht-conferentie maakt iemand samen met familie en bekenden een plan voor de toekomst. Een onafhankelijke coördinator van de Eigen Kracht Centrale brengt iemands sociale netwerk bijeen - zelfs als dat er niet meer lijkt te zijn - en organiseert de conferentie. De Eigen Kracht Centrale werkt hiermee aan een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

Organisaties die graag meer willen weten over Eigen Kracht-conferenties en over de toepassing daarvan in hun eigen context, kunnen een presentatie aanvragen.

Thema 3: Onderwijs en arbeid

Jongeren met een beperking aan de slag. Wat vraagt het van werkgevers?
Dorien Verhoeven: d.verhoeven@signae.nl of tel. 06-46163628
Dorien Verhoeven is vanaf het begin van haar arbeidscarrière gefascineerd geraakt door de impact van werk op het persoonlijk leven en de sociaal - economische positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hebben van werk/ maatschappelijke participatie is een vereiste als het gaat om persoonlijk welbevinden, economische zelfstandigheid en tot zelfs aan een goede gezondheidsbeleving toe. Als werk zo belangrijk is, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen participeren, nu en in de toekomst? Dorien neemt u - vanuit haar brede praktijkervaring - mee in de huidige ontwikkelingen in het arbeidsveld. Mensen met een psychiatrische aandoening en jongeren met een beperking (Wajongers) hebben daarbij haar aandacht. Methodische interventies als SE, IPS en vaardigheidstrainingen als Liberman Modules hebben bijgedragen aan de professionalisering van duurzame arbeidstoeleiding van deze groepen. Aanbodversterking aan de cliëntkant is echter onvoldoende om de arbeidsparticipatie van deze groepen te verbeteren. Betrokkenheid van werkgevers, oog voor hun belang en een integrale – samenhangende - benadering van de problematiek zijn noodzakelijke voorwaarden voor het creëren van duurzame werkplekken voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dorien bespreekt het werkgeversperspectief en wat er nodig is om meer jongeren op een duurzame manier in te laten stromen in het bedrijfsleven.

(Arbeids)integratie en de wet
Raad & Respons tel. 070 383 38 18
Wil Verlaan w.verlaan@raadenrespons.nl en Neeltje Huvenaars n.huvenaars@raadenrespons.nl

Raad & Respons draagt kennis aan over wetten, loketten, doelgroepen, voorzieningen en subsidies op het terrein van arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij niet alleen om het daadwerkelijke (re)integratieproces maar om de gehele leefsituatie van betrokkenen. Het gaat over de transitie van school naar werk, de situatie thuis en de keuze voor passend werk. Aan de hand van de dagelijkse praktijk van professionals in stage of toekomstige werkplek wordt wet- en regelgeving vertaald naar de werkvloer. Wat is er en wat kun je er mee? Wat is de bedoeling van de wetgever? Wordt het ook zo uitgevoerd? Wat is de positie van uitvoeringsorganisaties? En op welke manier kan de wetgeving je in contacten met cliënten, dienstverleners en uitvoerders helpen?
Raad & Respons gebruikt voorbeelden van mensen die na ziekte arbeidsongeschikt worden en weer terug moeten naar de arbeidsmarkt. Van mensen die langdurig werkloos zijn en begeleiding nodig hebben om passend werk te vinden. Door aandacht voor de positie van degene die aan het werk moet worden geholpen wordt niet alleen de wetstechnische kennis overgedragen, maar komen ook de omstandigheden van de betrokkene uitgebreid aan de orde. Wat is er nodig aan specifieke voorzieningen en subsidies en wat kan regulier? Hoe draag je bij aan een inclusieve samenleving waar het vooral gaat om het benutten van kwaliteiten in plaats van het focussen op beperkingen en belemmeringen? En waarom is de ene baan wel geschikt voor iemand en de andere niet? Vervolgens wordt ook aandacht besteed aan zaken als aansprakelijkheid: hoe te voorkomen dat je mensen met functionele beperkingen de verkeerde adviezen geeft, op een niet passende werkplek plaatst of onbedoeld benodigde zorg onthoudt.

Raad & Respons kan gastlessen geven van een of meer dagdelen, modules van enkele dagdelen in een semesterprogramma of workshops voor meerdere groepen/klassen tegelijk. Ze neemt desgewenst ook toetsen af. Ze is actief bij o.a. Fontys Hogeschool, Saxion Deventer, Combo Emonomy, Stichting Opleiding Sociale verzekeringen en diverse kenniscentra. Kijk voor meer informatie op de website van Raad & Respons.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel