CrossOverprojecten

lectoren en lectoraten

Levensloop bij Autisme - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Jan-Pieter Teunisse

Het lectoraat 'Levensloopbegeleiding bij autisme' heeft Empowerment en transitieplanning bij mensen met autisme als centrale onderzoekthema's gekozen. We onderzoeken o.a. wat dit betekent voor hulpverleners. Zij zullen b.v. veel meer proactief en outreachend moeten werken. Op dit moment is een 'levensloophuis' in ontwikkeling, waar jongeren met autisme aan het einde van een klinische behandeling worden voorbereid op het leven na de behandeling. In 6 'leerappartementen' wordt, deels met ondersteuning van domotica en ICT, geoefend in zo zelfstandig mogelijk wonen. Er wordt samen met studenten van het lectoraat een transitieplan opgesteld, waarin de zelfregie zo veel mogelijk wordt gestimuleerd. In dit plan komen naast wonen ook opleiding, werk, vrije tijd en relaties aan de orde. Deze leerafdeling wordt gekoppeld aan de minor 'Levensloopbegeleiding bij autisme', waar het levensloopdenken aan de HAN-studenten wordt onderwezen.

Participatie, Arbeid en Gezondheid - Hogeschool Rotterdam
Lector: Harald Miedema

Binnen dit lectoraat is (re-)integratie van mensen met een gezondheidsprobleem of (chronische) ziekte een belangrijk onderzoeksdomein. Wij kijken vooral naar mogelijk effectieve interventies waarin gezondheidszorg professionals een rol spelen (meestal samen met re-integratie professionals) en naar samenwerking en communicatie tussen professionals in gezondheidszorg en re-integratiezorg. Ook kijken we naar de wijze waarop in de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen arbeidsrelevante aspecten, waaronder prognose en werkhervatting/re-integratie aan bod komen. Eén van de belangrijke onderdelen binnen dit thema betreft jongeren met chronische fysieke beperkingen. Veel van deze jongeren krijgen een uitkering op grond van de WAJONG. Wij bestuderen in hoeverre een deels individueel en deels groepsgerichte interventie door zorgprofessionals uit de revalidatie sector en jobcoaches tot stand kan komen en effectief kan zijn in het bevorderen van de arbeidsparticipatie van deze jongeren.

Participatie, Zorg en Ondersteuning - Hogeschool Utrecht
Lector: Jean-Pierre Wilken

Het lectoraat richt zich op burgers met een kwetsbare positie in de samenleving. Daarbij gaat het met name om mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij willen eraan bijdragen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom ontwikkelen we kennis en methodieken voor de professionals die deze mensen ondersteunen. Dit lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Sociale Innovatie en Hogeschool Utrecht. De naam Participatie, zorg en ondersteuning geeft goed aan waar we ons in het lectoraat mee bezighouden, namelijk de verbinding tussen zorg, sociale en maatschappelijke ondersteuning, en participatie. Daarbij ligt de nadruk op de professionele inzet die nodig is om mensen met beperkingen mee te laten doen in de samenleving.

Autonomie en participatie van chronisch zieken - Hogeschool Zuyd
Lector: Sandra Beurskens

De missie van de kenniskring autonomie en participatie mensen met een chronische ziekte is het uitvoeren van activiteiten die ertoe bijdragen dat mensen met een chronische ziekte en kwetsbare ouderen het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het primaire proces tussen de zorgprofessional en de cliënt in zijn of haar omgeving. Dit doen door het uitvoeren van innovatie en implementatie projecten gericht op:

  • Monitoring van zorg en evidence based practice
  • Cliëntgecentreerde zorg gericht op de hulpvraag .

De kenniskring maakt deel uit van het platform Quality of Life van Hogeschool Zuyd waar samengewerkt wordt met de andere lectoraten en de zorgopleidungen fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en verpleegkunde.

Participatie en maatschappelijke ontwikkeling - Hogescool Utrecht
Lector: Stijn Verhagen

Wat kun je doen om de participatie van burgers in de Nederlandse samenleving te bevorderen? En welke rol spelen sociale professionals daarbij? In het lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling doen we onderzoek naar deze vragen. Natuurlijk zijn burgers in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij participeren. Maar soms ontstaan er problemen op dat gebied. Die problemen lopen uiteen van integratiekwesties tot sociaal isolement, van vrijwilligerstekorten tot (ervaren) discriminatie. In dat geval zijn sociale professionals nodig. Binnen het lectoraat onderzoeken we wat zij kunnen doen om deze problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Kwartiermaken - Hogeschool Utrecht
Lector: Doortje Kal

Dit bijzonder lectoraat wordt voor twee jaar aangehaakt bij het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van dr. Jean-Pierre Wilken en maakt daarmee onderdeel uit van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Kwartiermaken staat voor het werken aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking.

Communicty Care - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Rick Kwekkeboom

Het lectoraat maakt deel uit van Kenniscentrum Maatschappij en Recht. In de activiteiten van het lectoraat wordt vooral aandacht besteed aan de deelname aan de samenleving door mensen met beperkingen en de voorwaarden die deze deelname mogelijk maken. Rick Kwekkeboom is lector Community en tevens lid van het lectorennetwerk Welzijn & Zorg. Professionals spelen een sleutelrol bij veranderingen in de zorg- en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het praktijkgerichte onderzoek dat lectoraten aan de hogescholen verrichten, zorgt ervoor dat de (a.s.) professionals beter kunnen worden toegerust om deze veranderingen vorm te geven. Door toepasbare kennis te verzamelen kan de kwaliteit van de dienstverlening worden behouden en waarnodig worden vergroot. Ik ben blij dat ik, na het aflopen van mijn lectoraat in Breda, de mogelijkheid krijg om bij de Hogeschool van Amsterdam mijn werk op het raakvlak van onderzoek en onderwijs voort kan zetten."

Opvoeden in het publieke domein - Hogeschool Zuyd
Bijzonder lector Goos Cardol

Het lectoraat ‘Opvoeden in het publieke domein’ richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk rondom het gezin. En dat bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium, als er nog geen opvoedproblemen zijn, maar nog slechts opvoedvragen. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan het onderbouwen van het belang hiervan en handen en voeten geven aan de gevolgen van deze benadering voor hulpverleners en beleidsmakers. Dit alles zoveel mogelijk in samenspraak met de Limburgse samenleving, waaronder zowel de niet professionele instellingen, organisaties en werkers als de professionele organisaties worden verstaan. Met elkaar bewegen wij ons in het spanningsveld van het gezin (ouder en kind), samenleving en overheid. De provincie Limburg is initiatiefnemer voor het lectoraat.

Licht verstandelijke beperking en Jeugdcriminaliteit - Hogeschool Leiden
Lector: Hendrien Kaal

De aandacht voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in de reguliere jeugdzorg neemt toe. Het besef groeit dat de problematiek van deze jongeren en hun gezin dusdanig complex is, dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise bij de professional. Er is behoefte aan kennis over de competenties en beperkingen van jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast is het van belang dat er effectieve begeleidings- en behandelmethoden ontwikkeld worden die rekening houden met deze beperkingen. Het lectoraat Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg van Hogeschool Leiden en de William Schrikker Groep is het eerste lectoraat dat zich richt op het grensvlak van gehandicaptenzorg en jeugdzorg, en zich gaat inzetten om de kennis over mensen met een lichte verstandelijke beperking te vergroten, zodat zij effectiever geholpen kunnen worden. Jongeren met een beperking vragen een zeer specifieke opvoeding. Om deze te kunnen geven is meer kennis nodig over de vaardigheden en beperkingen van jongeren met licht verstandelijke beperkingen en hun ouders. Het lectoraat heeft als doel onze kennis over deze doelgroep te vergroten. Hoe kunnen we kenmerken van jongeren met LVB vaststellen en meten, zodat deze groep herkend wordt in de reguliere jeugdzorg, en hoe kunnen we begeleiding en behandeling laten aansluiten op hun specifieke kenmerken?

Jeugd en Veiligheid - Avans Hogeschool
Lector: Hans Werdmölder

Het programma beoogt instellingen en professionals te ondersteunen bij het realiseren van een meer professionele aanpak ten aanzien van motiveringsproblematiek van risicojongeren en jongeren die met justitie in aanraking zijn (geweest). Dit bereiken we onder meer door onderzoek te verrichten en innovatietrajecten uit te voeren in verschillende praktijksituaties. We vertalen wetenschappelijke kennis naar toepassingen of tools voor de praktijk en inventariseren en verspreiden best practices. Ook langerlopende promotie-onderzoeken maken deel uit van het programma.

Rehabilitatie - Hanze Hogeschool
Lector: Lies Korevaar

Het Lectoraat Rehabilitatie wil een bijdrage leveren aan het functioneren van mensen met beperkingen bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen van eigen keuze. Uitgangspunt daarbij is dat mensen met beperkingen dezelfde wensen en doelen hebben als iedereen. Rehabilitatie is mensen met beperkingen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun eigen doelen zodat zij tevreden en succesvol zijn met betrekking tot hun activiteiten en hun deelname aan de samenleving. De ondersteuning kan bestaan uit individuele begeleiding of normalisatie/aanpassing van het milieu. Er wordt gestreefd naar zo weinig professionele ondersteuning als mogelijk. De laatste jaren zijn de HEE-begrippen (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) populair geworden. Herstel betekent het ontgroeien van de catastrofale gevolgen van de psychische aandoening en de ontwikkeling van nieuwe betekenis en een nieuw doel in iemands leven. Empowerment betekent ‘eigenmachtig worden’ of de ontdekking en ontwikkeling en toepassing van eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid betekent het integreren van eigen en andermans ervaringen in collectieve kennis en deze overdragen aan anderen.

Onderdeel van het lectoraat Rehabilitatie is Psychiatrische Rehabilitatie en Herstel; Lector: Marianne Farkas en ook Rehabilitatie is Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid; Lector: Wilma Boevink

Dynamiek van de stad - Hogeschool InHolland
Lector: Guido van Walraven

Binnen het lectoraat Dynamiek van de Stad wordt de relatie tussen de grote stad en het werk in de verschillende beroepenvelden onderzocht. Het lectoraat wil een vernieuwende bijdrage leveren aan het onderzoeken en helpen bij het aanpakken van grootstedelijke problematiek. Het thema burgerschap heeft een rol in het lectoraat.

Lokale dienstverlening vanuit klantperspectief - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lector: Martha van Biene

Het lectoraat draagt met onderzoek bij aan innovatieve concepten, waarbij de samenhang tussen zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs en leefbaarheid in de wijk centraal staan. Het lectoraat werkt steeds vanuit het perspectief van de burger. Zijn vragen, mogelijkheden en bijdragen vormen het vertrekpunt in optimale dienstverlening. Het lectoraat draagt bij aan het ontwikkelen van concepten voor servicewijken, waarbij zorg, wonen, welzijn, werken, onderwijs, en leefbaarheid centraal staan. Het concept servicewijken organiseert de zorg, welzijn en ondersteuning dichtbij de burger. Er wordt op locatie dienstverlening geboden en thuis. Participatie en zeggenschap van burgers die in een wijk wonen zijn vertrekpunt bij de inrichting van een servicewijk.

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg - Health School Almere/ Windesheim Flevoland
Lector: Lineke Verkooijen

Het lectoraat richt zich op onderzoek, onderwijs en advisering in relatie tot de positie van burgers, die vanwege beperkingen of aandoeningen gebruikmaken van ondersteuning en zorg. Onderwerp van onderzoek zijn in eerste instantie de kwaliteit en inrichting van zorg en ondersteuning vanuit klantenperspectief, maar kan ook demografische ontwikkelingen of voorkeuren van burgers betreffen.

Langdurig problematische gezinnen - NHL Hogeschool
Lector: Jelle Drost

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking is er meer dan gemiddeld sprake van voortijdig schoolverlaten, werkloosheid en financiële problemen. Bovendien zijn er vaak conflicten binnen het gezin en in het maatschappelijk verkeer wat leidt tot sociale isolatie. Om deze problemen aan te pakken kan er veel verbeterd worden. Twee zaken zijn daarin belangrijk. Allereerst het sneller herkennen van de problematiek. Vaak geldt: wat je niet ziet is er niet. Een licht verstandelijke beperking is niet zichtbaar en wordt daarom - ook in de hulpverlening – regelmatig over het hoofd gezien. Een tweede belangrijke verbetering is een brede aanpak van de problemen: systeem- en omgevingsgericht. Dat betekent niet alleen kijken naar één persoon met probleemgedrag maar ook naar het gezin, de school, de buurt, de overheid, de hulpverlening en naar de samenhang hiertussen. Kortom kijken naar aspecten die een deel van het probleem én een deel van de oplossing kunnen zijn. Er wordt door hulpverleningorganisaties nog vaak langs elkaar heen gewerkt of teveel nadruk gelegd op één enkel aspect van de problematiek. Wanneer er geen oog is voor de totaliteit en de samenhang van de problemen roept het oplossen van het ene probleem onmiddellijk een ander probleem op. Het lectoraat van NHL en Tjallinga Hiem richt daarom op een integrale focus op de terreinen van jeugdzorg, welzijn, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid, wonen, werk & inkomen en vrije tijd. Het lectoraat is uniek in Nederland als het gaat om deze integrale benadering van problemen bij een licht verstandelijke beperking.

Werken in een justieel kader - Hogeschool Utrecht
Lector: Anneke Menger en Jo Hermanns

Het lectoraat is gericht op de professionalisering van het werken in een justitieel kader in brede zin, zowel voor volwassenen als jeugdigen en zowel civiel- als strafrechtelijke kaders. Voorbeelden zijn het werk van gezinsvoogden, jeugdbescherming, reclassering, TBS-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen. Het lectoraat verricht onderzoek met, in en voor de praktijk, en is daarbij gericht op twee onderzoekslijnen. De eerste lijn betreft de professionaliteit van het werken in gedwongen kader: welke kenmerken en welk gedrag van deze professionals dragen bij aan de gewenste veranderingen bij cliënten en aan het vergroten van de veiligheid? De tweede onderzoekslijn richt zich op de continuïteit: wat kunnen we doen om samenhang tussen de verschillende interventies te verbeteren? Binnen deze lijnen vindt een aantal onderzoeken plaats, waarvan een deel leidt tot een promotie.

Vraaggestuurde zorg - Hogeschool Utrecht
Lector: Helianthe Kort

Vraagsturing en met name vraaggestuurde zorg zijn begrippen die sterk in de belangstelling staan. Aan het eind van het verslagjaar hebben burgers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidmakers allen op één of andere wijze te maken met vraagsturing. Met vraagsturing worden meer verantwoordelijkheden van de overheid verschoven naar de burger zelf. Op specifieke publieke domeinen zoals onderwijs, wonen, kinderopvang en gezondheidszorg worden door de overheid verscheidende activiteiten ondernomen. Voor de gezondheidszorg gaat het onder meer om de invoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de introductie van de Basisverzekering. Het lectoraat Vraaggestuurde Zorg is opgezet vanwege het feit dat vraaggestuurde zorg een centrale plaats inneemt in de vernieuwing van de gezondheidszorg.

Vraaggerichte methodiekontwikkeling - Hogeschool van Amsterdam
Lector: Louis Tavecchio

Vraaggerichtheid, ruwweg de mate waarin men rekening houdt met het perspectief en de wensen van cliënt, patiënt of interactiepartner, blijkt vaak een indrukwekkend middel om de autonomie van individuen te stimuleren. Apathisch en hulpeloos gedrag kan vaak doorbroken worden door allerlei vormen van responsiviteit in te brengen. Hoe dit kan en welke resultaten dit kan hebben op de ontwikkeling van veerkracht, frustratietolerantie en structurerend gedrag van individuen, vormt de kern van de leeropdracht van dit lectoraat. Het lectoraat werkt aan de ontwikkeling van vraaggerichte methodieken in uiteenlopende sectoren van maatschappij en samenleving, zoals de jeugdzorg en jeugdhulpverlening, het publieke bereik, jongerenwerk, patiënten- en cliëntenorganisaties. Activiteiten en resultaten van het lectoraat worden vormgegeven binnen 'werkplaatsen' die door de leden van de kenniskring bemand worden.

Interdisciplinair werken - Fontys Hogeschool
Lector: Hans Schuman

In dit lectoraat gaat het om inter-professioneel, interdisciplinair en interagency samenwerking. Binnen het lectoraat onderscheiden we drie subgroepen: moeilijk verstaanbaar gedrag bij kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking; ambulante begeleiding en inclusie; en transitie, gericht op wonen, werken, vrije tijd en maatschappelijke participatie. De gemeenschappelijke basis voor de drie subgroepen is het denken vanuit eigen kracht (emancipatie, participatie, eigenaarschap en het sociale netwerk); het burgerschapsmodel van Van Gennep (gericht op burgerschap, ondersteuning en zelf regie voeren); en de International Classification of Functioning (gericht op activiteiten en participatie). Het praktijkgerichte onderzoek dat wij doen, richt zich op verbetering van de onderwijs- en begeleidingspraktijk binnen vier scholen en binnen de dienst ambulante begeleiding en op versterking van het opleidingsprogramma van Fontys OSO.

Talentmanagement - Hogeschool Leiden
Lector: Paul Kop

Het lectoraat richt zich op onderzoek naar en onderwijs over het vinden, ontwikkelen en behouden van talenten. De leidende vragen hierbij zijn, in welke omgevingen komt talent het beste tot zijn recht en hoe haal je het beste uit jezelf en uit anderen. Goed ingericht talentmanagement levert zowel voor organisaties als voor individuele medewerkers winst op.

Professionele waarden in kritische dialoog - Fontys Hogeschool
Lector: Gaby Jacobs

Centraal in het lectoraat staat onderzoek en kennisontwikkeling met betrekking tot professionele waardeontwikkeling: wat is het goede om te doen en hoe doen we dat goed? En hoe blijven we daarover in gesprek met onze cliënten, beleidsmakers, onderzoekers en andere belanghebbenden waardoor onze waarden en de concrete invulling die we daaraan geven in beweging blijven in een veranderende omgeving? Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie zijn uitermate belangrijk in professionele praktijken, maar roepen vaak vragen, dilemma’s en handelingsverlegenheid op. Met de activiteiten van het lectoraat zijn we niet gericht op het uitzetten van ‘recepten’ om hier een antwoord op te geven, maar willen we de reflectief onderzoekende houding van professionals stimuleren zodat zij zelf in staat zijn om met de lastigheden in de praktijk om te gaan en hier zelf (voorlopige) antwoorden op te vinden die passen bij die betreffende context. We onderzoeken hoe dit binnen het curriculum van de Master Special Educational Needs van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg gebeurt (we leiden leerkrachten en andere onderwijsprofessionals op voor speciale onderwijszorg en inclusief onderwijs) en hoe dit verder versterkt kan worden. Onze aandacht gaat daarbij uit naar ‘goede praktijken’ en de opbrengsten daarvan.

Arbeidsontwikkeling - Fontys Hogescholen
Lector: Harry Michon en associate lector Johny Vanschoren

Arbeidsontwikkeling betreft het versterken van arbeidsvaardigheden van arbeidsgehandicapten die werken in SW-bedrijven, zodat zij kunnen doorstromen naar zo regulier mogelijk werken in gewone bedrijven en organisaties. De centrale onderzoeksvraag voor het lectoraat is: welke ondersteuning heeft de SW-medewerker/klant nodig in het traject naar duurzame arbeidsparticipatie? Daarnaast richt het onderzoek zich op het handelen van de professionals bij de omslag van ‘bescherming’ naar ‘ondersteuning’. Met de instelling van een lectoraat Arbeidsontwikkeling kan meer kennis worden opgedaan over ‘wat werkt’ als het gaat om methodieken en instrumenten voor arbeidsontwikkeling en de eisen die daarbij aan de professionals gesteld moeten worden. Het onderzoek wordt gerealiseerd in samenwerking met SW-bedrijven en met Fontysdocenten en -studenten.

Arbeidsparticipatie - Hanze Hogeschool
Lector: Louis Polstra

Arbeid is belangrijk voor het materiële en immateriële welbevinden. Door middel van arbeid kan men zelfstandig in zijn inkomen voorzien. Arbeid verlicht daarmee financiële noden. Te weinig geld om rond te komen is een stressfactor die een grote aanslag pleegt op het psychisch welbevinden en sociale relaties onder druk zetten. Maar arbeid biedt meer dan een inkomen alleen. Het sluit aan op de menselijke behoefte om zich te ontwikkelen. Arbeid biedt sociale contacten en een dag- en nachtstructuur. Arbeid doet een beroep op cognitieve functies zoals geheugen en concentratie, waardoor iemand beter in zijn vel komt te zitten. En niet minder belangrijk, iemand die werkt voldoet aan de maatschappelijke norm van autonoom individu die niet afhankelijk is van instituties als sociale diensten of andere uitkeringsinstanties. Meer dan 1 miljoen burgers zijn echter verstoken van arbeid. Het is belangrijk dat werklozen zo snel mogelijk weer aan het werk komen. Gelukkig vinden ze steeds beter de weg naar betaald werk. Instellingen als UWV en sociale diensten helpen hen daarbij. Het kan echter altijd beter. Maar hoe? De sociale diensten van de vier grote Noordelijke gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden buigen zich regelmatig over deze vraag. Ze zijn daarbij in contact gekomen met de Hanzehogeschool Groningen. Immers bij het beantwoorden van deze hoe-vraag is ook een rol weggelegd voor onderzoek en praktijkinnovatie. Gezamenlijk hebben zij de basis gelegd voor het bijzondere lectoraat Arbeidsparticipatie.

Arbeid en gezondheid - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lectoren: Yvonne Heerkens en Jospehine Engels

Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid (A&G) bundelt en genereert via praktijkgericht onderzoek kennis over gezondheid, arbeidsrisico’s, productiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werknemers én van organisaties. Het al dan niet kunnen werken is voor mensen een belangrijke maat voor kwaliteit van leven. Het is dus relevant om te weten welke factoren eraan bijdragen dat mensen gaan werken en blijven werken. Bij een krimpende arbeidsmarkt (vergrijzing en ontgroening) is de aandacht gericht op het aan het werk krijgen van mensen die nog niet werken en voor het voorkomen van vroegtijdige uitval uit het werk. Hierdoor krijgen diverse professionals een nadrukkelijke rol in de begeleiding van speciale groepen, zoals mensen met een chronische aandoening en ouderen, naar betaald werk en op de werkvloer. Ook voor paramedici in de eerste lijn is aandacht voor de relatie tussen gepresenteerde klacht en werk van belang. Preventie van arbeidsrisico's en problemen met deelname aan het werk moet in de aanpak voorop staan. Werkgevers en werknemers hebben zelf meer verantwoordelijkheid om 'gezond werken' en 'duurzame inzetbaarheid' te regelen. Dat vraagt om nieuwe inzichten en integraal gezondheidsmanagement. Adviseurs op dit terrein kunnen werkgevers- en werknemers bijstaan in het vormgeven van gestructureerd beleid op dit terrein.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel