CrossOverprojecten

overige

1.
Effectiviteit en professionalisering - Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het helpt organisaties in de jeugdsector, en daarmee de professionals die er werken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Via allerlei relevante digitale themadossiers wordt de kennis geclusterd. Daarnaast biedt het Nji via haar website toegang tot allerlei databanken met effectieve jeugdinterventies en methodieken. Het Nji kent de volgende 3 programmalijnen:
1) Positief jeugdbeleid
2) Centra voor Jeugd en Gezin en zorg in en om de school
3) Effectieve jeugdzorg.

ad 1. Positief jeugdbeleid heeft als doel: versterking van de pedagogische kwaliteit van jeugdvoorzieningen en leefomgeving. Het programma richt zich op de bevordering van de normale, gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

ad 2.Centra voor Jeugd en Gezin en zorg in en om de school richt zich op een goede ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin en van de zorg- en adviesteams in het onderwijs (multidisciplinaire teams die leerlingen begeleiden).

ad 3. Effectieve jeugdzorg ondersteunt beroepskrachten in de geïndiceerde jeugdzorg met effectieve werkwijzen, methoden en interventies.

2.
Databank met effectieve jeugdinterventies
Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) stelt via haar website een databank ter beschikking met daarin opgenomen allerlei jeugdinterventies waarvan gebleken is dat deze effectief zijn. Interventies in de jeugdsector worden steeds vaker getoetst op hun effectiviteit. Daarbij gaat het om stimuleringsprogramma's, trainingen en behandelingen. Met effectieve interventies kunnen beroepskrachten in onderwijs, opvoedingsondersteuning, preventie en jeugdzorg hun activiteiten baseren op kennis over wat het beste werkt in welke situatie. Zie bijvoorbeeld de interventie Work Wise.

3.
Databank met methodieken gericht op pedagogische kwaliteit
Het Nederlands Jeugdinstituut stelt via haar website een databank ter beschikking met daarin opgenomen allerlei methodieken gericht op pedagogische kwaliteit. Methodieken worden gebruikt om bepaalde interventies vorm te geven/ in de praktijk ten uitvoer te brengen. De databank bevat beschrijvingen van methodieken die de pedagogische kwaliteit van jeugdvoorzieningen versterken. Het gaat hierbij om voorzieningen die de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren, zoals de kinderopvang (inclusief peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang), het jeugdwelzijnswerk, het vrijwillig jeugdwerk, de brede school of andere samenwerkingsverbanden. Zie bijvoorbeeld de methodiek Talenthouse.

4.
Vrij Baan
Empowerment speelt altijd in situaties waarin sprake is van een maatschappelijke achterstand. In dit geval gaat het om achterstand op de arbeidsmarkt. Het maakt daarbij in principe niet uit of het gaat om een lichamelijke beperking, een werkloosheidssituatie, een burn-out of een chronische ziekte. De VrijBaan Empowerment Methode is de aanpak om via meting van het persoonlijk empowermentniveau aan de slag te gaan met gerichte trainingen en/of interventies. Meting kan met de VrijBaan vragenlijst. Via deze lijst ontdekt de deelnemer zijn eigen visie op sterke en zwakke componenten van zijn persoonlijke empowerment. Vervolgens is een training mogelijk. De empowermenttraining is bedoeld om de deelnemer beter in staat te stellen zelf actief te zijn bij het vinden en behouden van werk. De methode is uitgebreid beschreven in een handboek. Meer informatie over VrijBaan, het handboek, de vragenlijst als ook andere publicaties zijn via de website te vinden.

5.
Impliciete denkbeelden
Het is algemeen bekend dat mensen niet altijd zeggen wat ze denken en vermoedelijk weten mensen niet altijd wat ze denken. Het begrijpen van deze verschillen is belangrijk voor de wetenschappelijke psychologie. Stereotypering werkt ook vanuit onbewust aanwezige denkbeelden en associaties. Deze website presenteert een methode die deze verschillen in ons bewuste en onbewuste kan aantonen. Deze methode heet: Impliciete Associatie Test, IAT afgekort. Via de site kun je je eigen bewuste en onbewuste voorkeuren testen ten aanzien van 90 verschillende onderwerpen (vanuit de Engelstalige versie van de website en na registratie). Variërend van muziekstijlen, politieke onderwerpen tot groepen mensen. Ook biedt de site achtergrond informatie over de IAT. Dit is ook in het Nederlands beschikbaar.

6.
Lectoren en lectoraten
Deze lijst met lectoren en lectoraten biedt u mogelijk relevante aanvullende informatie op deelonderwerpen. Via de website van de lectoraten zijn bijvoorbeeld publicaties en presentaties te vinden.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel