werk en handicap

organisaties & kenniscentra

Kennis- en expertisecentra

Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) www.cinop.nl
Adviseert branches, bedrijven, overheden en onderwijsorganisaties in het combineren van werken met leren. U vindt op de website informatie over passend onderwijs voor zorgleerlingen.

handicap + studie www.handicap-studie.nl
expertisecentrum voor onderwijs en handicap, stimuleert de succesvolle deelname van jongeren met een functiebeperking aan de opleiding van hun keuze in het hoger onderwijs.

Interventies naar werk www.interventiesnaarwerk.nl
Deze site bevat informatie over de effectiviteit van re-integratie. Via de databank worden interventies gepubliceerd die een bepaalde mate van onderbouwing kennen ten aanzien van werking en effectiviteit. Deze interventies bevatten werkzame bestanddelen voor re-integratie.

IRV www.werkenmeteenbeperking.nl
Kenniscentrum voor revalidatie en functiebeperking. Oprichter van het project Werken met een beperking.

Kennisplein gehandicaptensecor www.kennispleingehandicaptensector.nl
Dé vind- en ontmoetingsplaats voor mensen rond de gehandicaptensector. De initiatiefnemers willen met het Kennisplein één vindplaats creëren voor activiteiten en netwerken.

KPC-groep www.kpcgroep.nl
De KPC-groep is een innovatie-instituut voor onderwijsvernieuwingen.

LIESA www.liesa.nl > kennisbank
LIESA is het Landelijk Informatie- en Steunpunt Arbeidstoeleiding. LIESA richt zich op voortgezet speciaal onderwijs en REC's uit cluster 1 t/m 4. Via de kennisbank kunnen publicaties over arbeidsintegratie en handicap gedownload of besteld worden.

MOVISIE www.movisie.nl
Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling.

NJi Nederlands Jeugdinstituut www.nji.nl
Het NJi richt zich vooral op verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan jongeren en hun opvoeders. 

SKILLS-trainingen www.radaradvies.nl
RadarOpleidingen en TNO ontwikkelden samen SKILLS-trainingen. Deze kortdurende, wetenschappelijk onderbouwde trainingsmethodiek is gericht op het activeren en re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemiddeld heeft 23% van de langdurig werkloze deelnemers binnen een half jaar betaald werk!

SLO www.slo.nl
Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.

TNO, afdeling kwaliteit van leven www.tno.nl
TNO doet veel onderzoek naar arbeid en beperking. Informatie over de projecten en de publicaties is in te vinden op de site. Zoek op auteur of titel.

Vilans www.vilans.nl  (voorheen NIZW) 
Vilans verzamelt, bewerkt en verspreidt toepasbare kennis over vraag en aanbod van zorg, wonen en welzijn. Sinds 1 januari 2007 werken NIZW Zorg, KBOH en KITTZ samen onder de naam Vilans. Vilans voert binnen het programma Werk en handicap projecten uit die de arbeidsparticipatie van (jonge) gehandicapten bevordert. 

Organisaties, platforms, stichtingen en instanties 

 • Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) www.ango.nl
  Algemene landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking, die informeert, adviseert en zorgt voor belangenbehartiging.
 • Bart Foundation www.bartfoundation.nl
  Helpt jongeren met een ingrijpende ziekte om hun ambitie waar te maken door te ondersteunen met onder andere financiële middelen, publiciteit, kennis, goederen en contacten.    
 • Belangenorganisatie.nl www.belangenorganisatie.nl
  Geeft een overzicht van lokale gehandicaptenplatforms van heel Nederland.
 • Eigen Kracht www.eigen-kracht.nl
  Burgers, ouders of jongeren kunnen stichting Eigen Kracht vragen een conferentie te organiseren rondom een vraag of probleem. Een onafhankelijk coördinator van de stichting organiseert vervolgens een Eigen-Krachtconferentie, waarin relevante personen bij elkaar worden gebracht. Gebaseerd op het Nieuw-Zeelandse model 'family group conference'.
 • IGPB www.igpb.nl
  Bureau voor onderzoek en ontwikkeling. Richt zich op empowerment van mensen met makke, door samen met hen onderzoek te doen, kennis te produceren, concrete hulpmiddelen te ontwikkelen en trainingen te geven.
 • Kroon op het werk www.kroonophetwerk.nl
  Werkgevers delen hier initiatieven, tips en ervaringen over ziekteverzuim en (re-)integratie.
 • Landelijk Kenniscentrum LVG www.lvgnet.nl
  Het LVG is een samenwerkingsverband van de Orthopedagogische Behandelcentra voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek (LVG). Stichting bevordert onderzoek dat is gericht op deze jeugdigen.
 • MEE www.mee.nl 
  MEE is de voormalige SPD. Geeft informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. De organisatie richt zich op de direct betrokkenen en ouders of verzorgers.
 • Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering www.oudersenrugzak.nl
  Wijst ouders de weg bij het verkrijgen van leerlinggebonden financiering. Daarnaast is actuele informatie opgenomen.
 • Platform Gehandicapten BVE www.cinop.nl/projecten/gehandicaptenbve
  Dit platform bevordert de toegankelijkheid van onderwijs voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Het platform organiseert jaarlijks studiedagen. Op de website staan publicaties over beperkingen en arbeid (onder 'Producten EBG').
 • PSW www.psw.nl
  PSW is een ontwikkelings- en adviesbureau op de arbeidsmarkt en wil mensen in een kwetsbare positie aan het werk krijgen én houden. PSW voert daartoe onderzoek uit naar projecten en methodieken.
 • Raad voor Werk en Inkomen (RWI) www.rwi.nl
  De RWI bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gemeenten. RWI adviseert de minister en wil een breed draagvlak creëren tussen spelers en partijen op de arbeidsmarkt. Er is speciale aandacht voor de reïntegratiemarkt. De RWI brengt regelmatig adviezen en rapporten uit.
 • Reclassering Nederland www.reclassering.nl
  Begeleidt mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht. Beschikt over re-integratieprogrammas: van arbeidstoeleiding tot sociale vaardigheidstraining. Zoek op 'reïntegratie'.
 • STIchting Bemiddeling Advies & Coaching www.stibac.nl
  STIBAC biedt hulp aan ouders en/of verzorgers van kinderen en ouderen met een fysieke handicap, een ontwikkelingsstoornis, ADHD, PDD-NOS en/of autisme. Die hulp kan ook binnen het onderwijs worden geboden.
 • Stichting Samenwerkende woon- en zorgvoorzieningen (SWZ) www.swzzorg.nl
  Krachtenbundeling van de organisaties Triocen, Zonhove en VLG die samenwerken voor goede woon- en zorgvoorzieningen voor gehandicapten.
 • TaskForce handicap en samenleving www.handicapensamenleving.nl
  Maakt zich sterk voor de positie van mensen met een beperking in de samenleving.
 • Triocen www.triocen.nl
  Biedt ondersteuning bij (begeleid) wonen en dagbesteding. Ondersteunt werken voor volwassenen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Triocen valt onder de Stichting Samenwerkende woon- en zorgvoorzieningen (SWZ).
 • Van Wajong naar werk www.vanwajongnaarwerk.nl
  Projecten ter verbetering van de arbeidsparticipatie van Wajonggerechtigden. De projecten richten zich op een specifiek thema of specifieke doelgroep, zoals jonggehandicapten na detentie of zelfmanagement van jonggehandicapten in de laatste fase van hun studie. 
 • Voorzieningen Lichamelijk Gehandicapten (VLG) www.stichting-vlg.nl
  VLG is een organisatie die mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap ondersteunt bij het wonen en hun dagbesteding. Ook veel mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) behoren tot de cliëntengroep. VLG valt onder de Stichting Samenwerkende woon- en zorgvoorzieningen (SWZ).
 • Werken met een beperking www.werkenmeteenbeperking.nl
  Dit project van de IRV bestaat uit dertien boekjes voor jongeren en werkgevers. Per beperking wordt beschreven wat de gevolgen voor werk zijn. Het betreft: ADHD, autisme, blind, chronische ziekte, doof, dwarslaesie, dyslexie, hartziekte, NAH, reuma, slechthorend, slechtziend en spierziekte. 
 • Zonhove www.zonhove.nl
  Zonhove is een behandelcentrum en woongemeenschap voor kinderen en jong volwassenen met een meervoudige handicap en valt onder de Stichting Samenwerkende woon- en zorgvoorzieningen (SWZ).
 • Coalitie voor inclusie www.coalitievoorinclusie.nl
  De Coalitie voor Inclusie werkt aan het verbeteren van de samenleving en de mogelijkheden van deelname daaraan voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking. Maar ook ouderen en anderen die tijdelijk of langdurig beperkingen ondervinden vallen hieronder.

      

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel