werk en handicap

publicaties & websites algemeen

Websites

 • Begrijpelijke taal www.begrijpelijketaal.nl
  Website voor mensen die moeite hebben met lezen. De site heeft een gedeelte met een overzicht van makkelijk geschreven brochures. Bijvoorbeeld 'hoe vind je een baan'.
 • Geknipt voor de juiste baan www.gekniptvoordejuistebaan.nl�(van�SZW en vakbonden)
  Campagne die de beeldvorming van arbeidsongeschikten wil verbeteren. Op de site staan praktijkvoorbeelden, re-integratie-instrumenten en tools, brochures en links.�De Re-integratie-wijzer biedt informatie op maat�over de beschikbare mogelijkheden in een individuele situatie.
 • Handicap en studie www.onderwijsenhandicap.nl
  Informatie voor studenten en beleidsmakers (handicap+studie) over de gevolgen van handicap of ziekte tijdens een studie. Er worden ook veel�tips en mogelijkheden�geboden om het studeren makkelijker te maken.
 • Handicap en werk www.handicapenwerk.nl
  Interactieve informatie over handicap en de werkplek. Hoe moet deze aan een bepaalde beperking aangepast worden?
 • Informatie over Wajong www.szw.nl
  Algemene informatie over de Wajong: de hoogte, duur en aanmeldingsprocedure.
 • Jongeren en CWI www.jongeren.werk.nl
  Deze site van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)�is speciaal bedoeld�voor jongeren. Er is weinig aandacht voor arbeidgehandicapte jongeren, wel veel informatie over onderwijs en het vinden van een baan.
 • Jobpitch http://www.jobpitch.nl/jobpitch-nl/
  Een jobpitch is een kernachtige, professionele sollicitatiefilm van mannen en vrouwen die op zoek zijn naar werk. De werkgever ontmoet gelijk de mens achter de brief en het CV en krijgt zo een gevoel bij de persoon en diens kwaliteiten.�Eventuele vooroordelen worden zo omzeild.Jobpitch arbeidsintegratie is gespecialiseerd in een bepaald segment van de re-integratie- en arbeidsmarkt
 • Kenniskring www.kennisring.nl
  De site is niet specifiek bedoeld voor arbeidshandicaps, maar er zijn verschillende ingangen met relevante informatie, zoals (speciaal) onderwijs en arbeids(on)geschiktheid.��
 • Langs de Levenslijn www.langsdelevenslijn.nl
  Biedt informatie over beperkingen. Er kan op thema en�werkgebied�gekozen worden en�informeert ook over arbeid en onderwijs.�Langs de Levenslijn is een initiatief van MEE, de landelijke organisatie voor iedereen met een beperking.
 • Ruim baan voor jong talent www.ruimbaanvoorjongtalent.nl
  Website bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking die actuele informatie zoeken op het gebied van studie, werk en vrije tijd. Informatie over actuele wet & regelgeving, voorzieningen en handige tips & tricks.
 • Startkabel en Startpagina www.startkabel.nl�/ www.startpagina.nl
  Deze overzichtssites zijn gerangschikt naar thema en vaak ook naar regionale activiteiten. Voor diverse handicaps kan hier een overzicht worden verkregen van relevante organisaties en sites.
 • Wajongcafé www.wajongcafe.nl
  Een virtueel café, waar informatie wordt gegeven over wet- en regelgeving, actuele onderzoeken en ontwikkelingen. Er�kan worden gechat in de Storyteller. De site is gericht op Wajongers.�
 • Wajongmagazine van de CNV-jongerenorganisatie www.wajongmagazine.nl
  Informatie over Wajong en werk. Voor Wajongeren, maar ook voor werkgevers.
 • WAO-café www.waocafe.nl
  Een virtueel café voor en door WAOers en WIAers, met achtergrondinformatie, ruimte voor uitwisseling van ervaringen en actualiteiten.
 • Weet hoe het zit www.weethoehetzit.nl
  De meeste mensen weten dat er verplichtingen horen bij de sociale voorzieningen.�De informatie die u hier vindt, geeft duidelijkheid over uw situatie en is bestemd voor uitkeringsgerechtigden, werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden.

Rapporten, projectbeschrijvingen, tools�en methodieken

 • Aan de slag www.handicap-studie.nl
  Activiteiten en tips om jongeren met een� functiebeperking uit het VMBO en/of MBO te begeleiden naar een geschikte stageplek, baan of opleiding.
 • Agentschap SZW www.agentschap.szw.nl
  Voert de subsidieregeling ESF-equal uit. Binnen deze subsidie is tussen 2004 en 2006 100 miljoen beschikbaar voor vernieuwende projecten om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bevorderen. Diverse projecten hebben�gehandicapte jongeren en werk als thema.
 • Arbeidstoeleiding, een kwestie van transitiewww.liesa.nl�(zoek op trefwoord 'Overbruggen')
  Eindrapportage van het project Overbruggen. Overbruggen omvat�meerdere deelprojecten in het kader van handicap en arbeid.�Het bespreekt de taak van het (speciaal) onderwijs om�jongeren voor te bereiden op hun toekomstige positie. Het rapport is te bestellen bij de VMT vmt@vrin.nl
 • Cluster 1 tot en met 4: speciaal onderwijs�www.slo.nl
  Via de website van SLO kunnen brochures en onderzoeken worden gedownload�over speciaal onderwijs. De SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.
 • Eerste Hulp Bij Werk www.ehbw.nl
  Een zoekmachine waar kan worden gezocht op trefwoord en samenvattingen van�artikelen bevat.�Veel informatie over aandoeningen�voor werkgevers, werknemers en professionals. Ook een ruim aanbod aan links naar relevante organisaties per thema.
 • Ervaringskennis werkt www.igpb.nl�>publicaties
  De inzet van ervaringskennis van mensen met een functiebeperking of chronische aandoening, bij de ontwikkeling van instrumenten voor arbeidsparticipatie.�De uitgave is te bestellen via de site en in te zien als PDF-document.
 • Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau www.tno.nl
  Een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-)effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid
 • Informatievoorziening voor kinderen en jongeren met een beperking en hun ouderswww.irv.nl
  Project�om bestaande informatiebronnen (op internet) beter op elkaar af te stemmen en te laten aansluiten op vragen die bij ouders en kinderen leven. Het rapport (2005)�is te downloaden op de�iRv-site: www.irv.nl�>�zoeken. Zoek op Informatievoorziening, vink�'project' aan).
 • Internetwijzer basisonderwijs (www.internetwijzer-bao.nl)
  Biedt veel informatie, methodieken en links voor leerkrachten en scholen in het basisonderwijs. Er kan worden gezocht op thema en op trefwoord, bijvoorbeeld 'langdurig ziek' of 'autisme'.
 • Kroon op het werkwww.kroonophetwerk.nl
  Werkgevers delen hier initiatieven, tips en ervaringen over ziekteverzuim en (re-)integratie.
 • Landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon)www.ziezon.nl
  Een gespecialiseerde site voor ouders en beroepskrachten die informeert over onderwijs aan zieke kinderen en kinderen met een beperking. Er�worden ziektebeelden beschreven en�per onderwerp zijn er PDF-files met relevante literatuur beschikbaar.�Ook is er een handige�begrippenlijst.
 • Meedoen met beperkingen www.scp.nl
  Rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de leefsituatie, maatschappelijke en sociale situatie van mensen met beperkingen (juli 2007).
 • Methodiekonderzoek Turkse en Marokkaanse arbeidsgehandicapten www.psw.nl
  Deze publicatie is een handreiking voor managers van organisaties die willen werken aan de re-integratie van Turkse en Marokkaanse arbeidsgehandicapten. Het rapport is te bestellen bij PSW.�Er is ook een training.
 • Organisatienetwerken rond jongeren met een arbeidshandicap of beperking www.kcco.nl
  Bij het verwerven en behouden van werk door jongeren met een arbeidshandicap of beperking zijn veel organisaties betrokken. Dit rapport (pdf)van CrossOver geeft een inventarisatie van deze organisaties en een overzicht op welke vlakken zij samenwerken.
 • Overbruggen www.Liesa.nl
  Project waaronder vele deelprojecten zijn uitgevoerd rondom arbeid, onderwijs en handicap. De deelprojecten zijn te vinden op www.Liesa.nl, zoeken op trefwoord Overbruggen
 • Rugzak; OCW- en SZW-activiteiten/regelingen http://www.oudersenrugzak.nl/ocwregelingen.pdf
  Regelelingen op het gebied van onderwijs en arbeid voor jongeren met een handicap (Rugzak).
 • Tijdgebrek www.tijdgebrek.nl
  Site met tips�voor studenten met een lichamelijke of psychische beperking die door deze beperking in tijdnood komen bij hun studie. De site biedt�oplossingen om goed te kunnen studeren.
 • Vilans/NIZW Publicaties�www.nizw.nl�/ www.vilans.nl
  Een overzicht van toegepast onderzoek naar gehandicapten en werk. Meer publicaties werk & handicap van Vilans�staan op de website van Vilans >thema's >gehandicapten.
  Aan de slag met begeleid werken (2004) Werken in een reguliere baan via de regeling Wsw (Wet sociale werkvoorziening).
  Arbeidsoriëntatie (2004) Leidraad voor fase 2 van het traject naar werk.
  Kenniscentrum Jongeren met een arbeidshandicap en werk (2005) Contourennotitie, een verkenning naar wensen, behoeften en ideeën van de mogelijke gebruikersgroepen voor een kenniscentrum.
  Maak werk van werk (2002) Arbeidsintegratie van mensen met een handicap.
  Op weg naar werk�Leidraad voor ondersteuning en assessment.
  Sociale firma's binnen de zorg in opmars?�(1999)�Verkenningen sociale ondernemingen en firma's.
  Talent moet je benutten!�Over doorstroomtrajecten van dagbesteding naar werk.
  Werken aan resultaat (2003) Richtlijnen voor resultaatgericht werken aan doorstroom naar werk.
  Werkgeversbenadering en betaald begeleid werken (2005) Handreikingen voor trajectbegeleiders van dagactiviteitencentra.
 • Wederzijds Genoeg(en)? www.nizw.nl�(het NIZW is opgegaan in Vilans)
  Project is een onderzoek naar�de uitruil van diensten tussen begeleid en vrijwillig werk, uitgevoerd door het NIZW. Conclusie is dat uitruil van diensten tussen vrijwillig werk en begeleid werk zinvol en haalbaar is. Download het rapport (pdf).
 • Een werkend perspectief voor jongeren met een arbeidshandicap www.werkendperspectief.nl
  De commissie Het werkend perspectief heeft aan de minister advies uitgebracht over het opzetten van innovatieve projecten voor jongeren met een arbeidshandicap. Het rapport kan worden gedownload van de site.
 • Analyse kenmerken en cliëntstromen Wajong www.rwi.nl
  De RWI heeft bureau SEO Economisch Onderzoek een onderzoek laten doen naar het bestand jong gehandicapten met een Wajong-uitkering. Gekeken is daarbij naar waar en onder welk wettelijk regime ze werkzaam zijn, welke re-integratiekansen ze hebben en welke route ze afleggen binnen het voorzieningenstelsel van de sociale zekerheid. Lees hier de analyse
 • Intakewijzer www.wajongmagazine.nl
  Intakewijzer is een project dat door CNV Jongeren is opgezet om de communicatie tussen re-integratiebureaus en Wajongeren te verbeteren.

Boeken, brochures en�tijdschriften

 • Aan de gang, Motiveren van vastgelopen jongeren voor werk & scholing www.swpbook.com
  Boek voor begeleiders van jongeren met motivatieproblemen, zodat deze jongeren weer aan de gang gaan. Ook aandacht�voor de motivatieontwikkeling en de achtergrond van motivatieproblematiek. Auteurs Klomp, et al. Het boek is te bestellen bij uitgeverij SWP.
 • Cluster 1 tot en met 4: speciaal onderwijswww.slo.nl
  Via de website van SLO kunnen brochures en onderzoeken worden gedownload�over speciaal onderwijs. De SLO is een expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.
 • Hand(icap)boek, handleiding voor docenten en begeleiders http://platformgehandicaptenmbo.kennisnet.nl/producten_ebg�> Producten BVE
  Alleen met een foldertje ben je er niet!�Aanbevelingen en stappenplan om te komen tot een wervingsplan gericht op de doelgroep gehandicapten. Een van de producten van BVE.
 • Jongerenkrant De toekomst is nu uit (met docentenhandleiding) www.kenmerk-reeks.nl
  Gratis krant voor leerlingen (met en zonder functiebeperking) in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. De krant beschrijft hoe het is voor iemand met een functiebeperking om naar school te gaan of te studeren.�Uitgave van�Uitgeverij Zorn www.zorn.nl
 • Nieuwe wegen www.liesa.nl > Kennisbank > Rubriek: Arbeidsvoorbereiding
  Boek met verschillende praktijkvoorbeelden�gericht op het toeleiden naar werk van jongeren meervoudige problematiek in het onderwijs. Auteur: H. Gravesteyn,�2005. Te bestellen via www.liesa.nl >kennisbank.
 • Re-integratie-wijzer www.gekniptvoordejuistebaan.nl
  Met de Re-integratie-wijzer krijgt de bezoeker aan de hand van drie antwoorden informatie op maat over de mogelijkheden in zijn of haar eigen situatie.
 • De Rode Loper - boek�www.rodeloper.net
  Twaalf mensen vertellen hoe zij omgaan met�tegenslagen en vooroordelen en�een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt veroverden. Geschreven in opdracht van de commissie Het werkend perspectief.�
 • Speciale aandacht gevraagd voor Platform Gehandicapten mbo
  Een tiental brochures voor docenten en begeleiders van jongeren met ADHD, antisociale gedragsstoornissen of ODD, autisme, NLD of een borderlinestoornis op de werkvloer of in het mbo. De brochures zijn te downloaden en zijn een uitgave�van het CINOP (Centrum voor Innovatie van Opleidingen).
 • Stilstaan bij voortgang Stilstaan bij voortgang (pdf)
  Brochure over jongeren met een functiebeperking op de regionale opleidingscentra (ROC's). Een uitgave van CrossOver (2006).
 • Werken met een beperking; informatieve boekjes voor werknemers
  Je zoekt een baan en je hebt een functiebeperking. Deze boekjes vertellen wat daarbij komt kijken.�
 • Werken met een beperking; informatieve boekjes voor�werkgevers
  Deze brochures bieden nuttige handvatten aan de werkgever die mensen met een beperking in dienst heeft of in dienst wil nemen..
 • Mogelijkheden in het werk www.kroonophetwerk.nl
  Aan de hand van 25 praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe de werkaanpassingen in de praktijk kunnen worden toegepast.
 • Werken in de sociale werkvoorziening www.aanhetwerkindewsw.nl
  Brochure in begrijpelijke taal over�hoe�de Socoale Werkvoorziening werkt.

Film en Documentaire

 • Buitenbeentjes van Teleac www.teleac.nl
  Programma over de aard, oorzaken en behandeling van zes veelvoorkomende, vaak ernstige psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren. Er�zijn�afleveringen over autisme, depressie, angst, ADHD, agressief gedrag en anorexia. Het boek en de video van deze serie�zijn te bestellen bij Teleac.
 • Samenwerken.tv www.werkbeeldbank.nl
  Samenwerken.tv is een interactief themakanaal/beeldbank over werken met een beperking, bedoeld voor werknemers, werkgevers en begeleiders. De filmpjes laten zien wat je met een arbeidsbeperking kunt doen.

buitenland

Eindelijk een mooie, activerende site voor werkgevers. Stuur een e-card of bekijk de 'Field Guide'! Thinkbeyondthelabel